Uitvaart

Een persoonlijke uitvaart

Faber Uitvaartzorg 

Als u een uitvaart moet regelen, dan is dat vaak een hele zware taak. Natuurlijk wilt u van uw dierbare afscheid nemen op een gepaste wijze, die overeenkomt met de wensen van de overledene. Faber Uitvaartzorg in Wommels is een organisatie die u in deze moeilijke tijden de benodigde zorg, steun en zekerheid kan bieden. Mede dankzij onze persoonlijke benadering zijn wij al sinds 1972 een begrip in onze regio. Zo zijn we bijvoorbeeld goed op de hoogte van de gebruiken in de omliggende dorpen en steden. 

Faber Uitvaartzorg: betrokken en integer 

In een kort tijdsbestek moet u als nabestaande diverse moeilijke beslissingen nemen. Zo moet u besluiten of de overledene voor het afscheid in ons uitvaartcentrum of thuis wordt opgebaard. Daarom krijgt u voor het regelen van een uitvaart een vaste contactpersoon van Faber Uitvaartzorg toegewezen. Deze uitvaartverzorger is uw steun en toeverlaat en staat u met raad en daad terzijde. Zo bent u verzekerd van onmisbare adviezen, volledige ondersteuning en een perfect verzorgde uitvaartplechtigheid. In goed overleg met de nabestaanden geven wij gezamenlijk vorm en inhoud aan de begrafenis of crematie. 

Wij verzorgen de uitvaart 

Als uitvaartverzorger met een uitgebreide kennis van zaken kunnen wij u tevens adviseren over de diverse mogelijkheden voor een passende gedenksteen. Ook hierbij is onze persoonlijke aandacht een onmisbaar factor. Zoekt u een vertrouwde uitvaartonderneming in de regio Friesland, die een waardig en passend afscheid van uw geliefde volledig kan verzorgen? Neem dan contact op met Faber Uitvaartzorg in Wommels. U kunt ons 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer 0515-331726.

Plaatsnamen in Friesland:
Aalsum Ealsum Aalsum Noardeast-Fryslân Abbega Abbegea Abbega Súdwest-Fryslân Achlum Achlum Achlum Waadhoeke Akkrum Akkrum Akkrum Heerenveen Akmarijp Eagmaryp Akmarijp De Fryske Marren Alde Leie Alde Leie Oude Leije Leeuwarden Aldeboarn Aldeboarn Oldeboorn Heerenveen Aldtsjerk Aldtsjerk Oudkerk Tytsjerksteradiel Allingawier Allingawier Allingawier Súdwest-Fryslân Anjum Eanjum Anjum Noardeast-Fryslân Appelscha Appelskea Appelscha Ooststellingwerf Arum Arum Arum Súdwest-Fryslân Augsbuurt Lytsewâld Augsbuurt Noardeast-Fryslân Augustinusga Stynsgea Augustinusga Achtkarspelen Baaiduinen Baaidunen Baaiduinen Terschelling Baaium Baaium Baijum Waadhoeke Baard Baard Baard Leeuwarden Bakhuizen Bakhuzen Bakhuizen De Fryske Marren Bakkeveen Bakkefean Bakkeveen Opsterland Balk Balk Balk De Fryske Marren Ballum Ballum Ballum Ameland Bantega Bantegea Bantega De Fryske Marren Bears Bears Beers Leeuwarden Beetsterzwaag Beetstersweach Beetsterzwaag Opsterland Berltsum Berltsum Berlikum Waadhoeke Bitgum Bitgum Beetgum Waadhoeke Bitgummole Bitgummole Beetgumermolen Waadhoeke Blauwhuis Blauhús Blauwhuis Súdwest-Fryslân Blesdijke Blesdike Blesdijke Weststellingwerf Blessum Blessum Blessum Waadhoeke Blije Blije Blija Noardeast-Fryslân Boazum Boazum Bozum Súdwest-Fryslân Boelenslaan Boelensloane 1) Boelenslaan Achtkarspelen Boer Boer Boer Waadhoeke Boijl Boyl Boijl Weststellingwerf Boksum Boksum Boksum Waadhoeke Bolsward Boalsert Bolsward Súdwest-Fryslân Bontebok Bontebok Bontebok Heerenveen Boornbergum Boarnburgum Boornbergum Smallingerland Boornzwaag Boarnsweach Boornzwaag De Fryske Marren Bornwird Boarnwert Bornwird Noardeast-Fryslân Brantgum Brantgum Brantgum Noardeast-Fryslân Breezanddijk Breesândyk Breezanddijk Súdwest-Fryslân Britsum Britsum Britsum Leeuwarden Britswert Britswert Britswerd Súdwest-Fryslân Broek De Broek Broek De Fryske Marren Broeksterwâld Broeksterwâld Broeksterwoude Dantumadiel Buitenpost Bûtenpost Buitenpost Achtkarspelen Burdaard Burdaard Birdaard Noardeast-Fryslân Buren Bueren Buren Ameland Burgum Burgum Bergum Tytsjerksteradiel Burgwerd Burchwert Burgwerd Súdwest-Fryslân Burum Boerum Burum Noardeast-Fryslân Cornwerd Koarnwert Cornwerd Súdwest-Fryslân Damwâld Damwâld Damwoude Dantumadiel De Blesse De Blesse De Blesse Weststellingwerf De Falom De Falom De Valom Dantumadiel De Hoeve De Hoeve De Hoeve Weststellingwerf De Knipe De Knipe De Knipe Heerenveen De Tike De Tike De Tike Smallingerland De Veenhoop De Feanhoop De Veenhoop Smallingerland De Westereen De Westereen 1) Zwaagwesteinde Dantumadiel De Wilgen De Wylgen De Wilgen Smallingerland Dearsum Dearsum Deersum Súdwest-Fryslân Dedgum Dedzjum Dedgum Súdwest-Fryslân Deinum Deinum Deinum Waadhoeke Delfstrahuizen Dolsterhuzen Delfstrahuizen De Fryske Marren Dijken Diken Dijken De Fryske Marren Dokkum Dokkum Dokkum Noardeast-Fryslân Dongjum Doanjum Dongjum Waadhoeke Doniaga Dunegea Doniaga De Fryske Marren Donkerbroek Donkerbroek Donkerbroek Ooststellingwerf Drachten Drachten Drachten Smallingerland Drachtstercompagnie Drachtsterkompenije Drachtstercompagnie Smallingerland Driezum Driezum Driesum Dantumadiel Drogeham Droegeham Drogeham Achtkarspelen Dronryp Dronryp Dronrijp Waadhoeke Eagum Eagum Aegum Leeuwarden Earnewâld Earnewâld Eernewoude Tytsjerksteradiel Easterein Easterein Oosterend Súdwest-Fryslân Easterlittens Easterlittens Oosterlittens Leeuwarden Eastermar Eastermar Oostermeer Tytsjerksteradiel Easterwierrum Easterwierrum Oosterwierum Súdwest-Fryslân Echten Ychten Echten De Fryske Marren Echtenerbrug Ychtenbrêge Echtenerbrug De Fryske Marren Ee Ie Ee Noardeast-Fryslân Eesterga Jistergea Eesterga De Fryske Marren Elahuizen Ealahuzen Elahuizen De Fryske Marren Elsloo Elslo Elsloo Ooststellingwerf Engwierum Ingwierrum Engwierum Noardeast-Fryslân Exmorra Eksmoarre Exmorra Súdwest-Fryslân Feanwâlden Feanwâlden Veenwouden Dantumadiel Feanwâldsterwâl Feanwâldsterwâl Veenwoudsterwal Dantumadiel Feanwâldsterwâl Feanwâldsterwâl Veenwoudsterwal Tytsjerksteradiel Feinsum Feinsum Finkum Leeuwarden Ferwert Ferwert Ferwerd Noardeast-Fryslân Ferwoude Ferwâlde Ferwoude Súdwest-Fryslân Firdgum Furdgum Firdgum Waadhoeke Fochteloo De Fochtel Fochteloo Ooststellingwerf Follega Follegea Follega De Fryske Marren Folsgare Folsgeare Folsgare Súdwest-Fryslân Formerum Formearum Formerum Terschelling Foudgum Foudgum Foudgum Noardeast-Fryslân Franeker Frjentsjer Franeker Waadhoeke Friens Friens Friens Leeuwarden Frieschepalen Fryske Peallen Frieschepalen Opsterland Gaast Gaast Gaast Súdwest-Fryslân Gaastmeer De Gaastmar Gaastmeer Súdwest-Fryslân Garyp Garyp Garijp Tytsjerksteradiel Gauw Gau Gauw Súdwest-Fryslân Gerkesklooster Gerkeskleaster Gerkesklooster Achtkarspelen Gersloot Gersleat Gersloot Heerenveen Ginnum Ginnum Genum Noardeast-Fryslân Goënga Goaiïngea Goënga Súdwest-Fryslân Goëngahuizen Goaiïngahuzen Goëngahuizen Smallingerland Goingarijp Goaiïngaryp Goingarijp De Fryske Marren Gorredijk De Gordyk Gorredijk Opsterland Goutum Goutum Goutum Leeuwarden Greonterp Greonterp Greonterp Súdwest-Fryslân Grou Grou Grouw Leeuwarden Gytsjerk Gytsjerk Giekerk Tytsjerksteradiel Hallum Hallum Hallum Noardeast-Fryslân Hantum Hantum Hantum Noardeast-Fryslân Hantumeruitburen Hantumerútbuorren Hantumeruitburen Noardeast-Fryslân Hantumhuizen Hantumhuzen Hantumhuizen Noardeast-Fryslân Harich Harich Harich De Fryske Marren Harkema De Harkema Harkema Achtkarspelen Harlingen Harns Harlingen Harlingen Hartwerd Hartwert Hartwerd Súdwest-Fryslân Haskerdijken Haskerdiken Haskerdijken Heerenveen Haskerhorne Haskerhoarne Haskerhorne De Fryske Marren Haule De Haule Haule Ooststellingwerf Haulerwijk Haulerwyk Haulerwijk Ooststellingwerf Hee Hee Hee Terschelling Heeg Heech Heeg Súdwest-Fryslân Heerenveen It Hearrenfean Heerenveen Heerenveen Hegebeintum Hegebeintum Hogebeintum Noardeast-Fryslân Hemelum Himmelum Hemelum Súdwest-Fryslân Hempens Himpens Hempens Leeuwarden Hemrik De Himrik Hemrik Opsterland Herbaijum Hjerbeam Herbaijum Waadhoeke Hiaure De Lytse Jouwer Hiaure Noardeast-Fryslân Hichtum Hichtum Hichtum Súdwest-Fryslân Hidaard Hidaard Hidaard Súdwest-Fryslân Hieslum Hieslum Hieslum Súdwest-Fryslân Hijum Hijum Hijum Leeuwarden Hilaard Hilaard Hijlaard Leeuwarden Hindeloopen Hylpen Hindeloopen Súdwest-Fryslân Hinnaard Hinnaard Hennaard Súdwest-Fryslân Hitzum Hitsum Hitzum Waadhoeke Hollum Hollum Hollum Ameland Holwerd Holwert Holwerd Noardeast-Fryslân Hommerts De Hommerts Hommerts Súdwest-Fryslân Hoorn Hoarne Hoorn Terschelling Hoornsterzwaag Hoarnstersweach Hoornsterzwaag Heerenveen Houtigehage De Houtigehage Houtigehage Smallingerland Húns Húns Huins Leeuwarden Hurdegaryp Hurdegaryp Hardegarijp Tytsjerksteradiel Idaerd Idaerd Idaard Leeuwarden Idsegahuizum Skuzum Idsegahuizum Súdwest-Fryslân Idskenhuizen Jiskenhuzen Idskenhuizen De Fryske Marren Idzega Idzegea Idzega Súdwest-Fryslân Iens Iens Edens Súdwest-Fryslân IJlst Drylts IJlst Súdwest-Fryslân Indijk Yndyk Indijk Súdwest-Fryslân Ingelum Ingelum Engelum Waadhoeke It Heidenskip It Heidenskip Heidenschap Súdwest-Fryslân Itens Itens Itens Súdwest-Fryslân Jannum Jannum Janum Noardeast-Fryslân Jellum Jellum Jellum Leeuwarden Jelsum Jelsum Jelsum Leeuwarden Jirnsum Jirnsum Irnsum Leeuwarden Jislum Jislum Jislum Noardeast-Fryslân Jistrum Jistrum Eestrum Tytsjerksteradiel Jonkerslân Jonkerslân Jonkersland Opsterland Jorwert Jorwert Jorwerd Leeuwarden Joure De Jouwer Joure De Fryske Marren Jouswier Jouswier Jouswier Noardeast-Fryslân Jubbega Jobbegea Jubbega Heerenveen Jutrijp Jutryp Jutrijp Súdwest-Fryslân Kaard Kaard Kaard Terschelling Katlijk Ketlik Katlijk Heerenveen Kimswerd Kimswert Kimswerd Súdwest-Fryslân Kinnum Kinum Kinnum Terschelling Klooster-Lidlum Kleaster-Lidlum Klooster-Lidlum Waadhoeke Koarnjum Koarnjum Cornjum Leeuwarden Kolderwolde Kolderwâlde Kolderwolde De Fryske Marren Kollum Kollum Kollum Noardeast-Fryslân Kollumerpomp De Pomp Kollumerpomp Noardeast-Fryslân Kollumerzwaag Kollumersweach Kollumerzwaag Noardeast-Fryslân Kootstertille Koatstertille Kootstertille Achtkarspelen Kornwerderzand Koarnwertersân Kornwerderzand Súdwest-Fryslân Kortehemmen Koartehimmen Kortehemmen Smallingerland Koudum Koudum Koudum Súdwest-Fryslân Koufurderrige Koufurderrige Koufurderrige Súdwest-Fryslân Kûbaard Kûbaard Kubaard Súdwest-Fryslân Landerum Landerum Landerum Terschelling Langedijke Langedike Langedijke Ooststellingwerf Langelille De Langelille Langelille Weststellingwerf Langezwaag Langsweagen Langezwaag Opsterland Langweer Langwar Langweer De Fryske Marren Leeuwarden Ljouwert Leeuwarden Leeuwarden Legemeer Legemar Legemeer De Fryske Marren Lekkum Lekkum Lekkum Leeuwarden Lemmer De Lemmer Lemmer De Fryske Marren Leons Leons Lions Leeuwarden Lichtaard Lichtaard Lichtaard Noardeast-Fryslân Lies Lys Lies Terschelling Lioessens Ljussens Lioessens Noardeast-Fryslân Lippenhuizen Lippenhuzen Lippenhuizen Opsterland Loënga Loaiïngea Loënga Súdwest-Fryslân Lollum Lollum Lollum Súdwest-Fryslân Longerhouw Longerhou Longerhouw Súdwest-Fryslân Luinjeberd Lúnbert Luinjeberd Heerenveen Luxwoude Lúkswâld Luxwoude Opsterland Lytsewierrum Lytsewierrum Lutkewierum Súdwest-Fryslân Makkinga Makkingea Makkinga Ooststellingwerf Makkum Makkum Makkum Súdwest-Fryslân Mantgum Mantgum Mantgum Leeuwarden Marrum Marrum Marrum Noardeast-Fryslân Marsum Marsum Marssum Waadhoeke Menaam Menaam Menaldum Waadhoeke Metslawier Mitselwier Metslawier Noardeast-Fryslân Midlum Mullum Midlum Harlingen Midsland Midslân Midsland Terschelling Miedum Miedum Miedum Leeuwarden Mildam Mildaam Mildam Heerenveen Minnertsga Minnertsgea Minnertsga Waadhoeke Mirns Murns Mirns De Fryske Marren Moddergat Moddergat Moddergat Noardeast-Fryslân Molkwerum Molkwar Molkwerum Súdwest-Fryslân Morra Moarre Morra Noardeast-Fryslân Mûnein Mûnein Molenend Tytsjerksteradiel Munnekeburen Munnikebuorren Munnekeburen Weststellingwerf Munnekezijl Muntsjesyl Munnekezijl Noardeast-Fryslân Nes Nes Nes Ameland Nes Nes Nes Heerenveen Nes Nes Nes Noardeast-Fryslân Niawier Nijewier Niawier Noardeast-Fryslân Nieuwebrug Nijbrêge Nieuwebrug Heerenveen Nieuwehorne Nijhoarne Nieuwehorne Heerenveen Nieuweschoot Nijskoat Nieuweschoot Heerenveen Nij Altoenae Nij Altena Nij Altoenae Waadhoeke Nij Beets Nij Beets Nij Beets Opsterland Nijeberkoop Nijeberkeap Nijeberkoop Ooststellingwerf Nijega Nyegea 1) Nijega Smallingerland Nijehaske Nijehaske Nijehaske De Fryske Marren Nijeholtpade Nijeholtpea Nijeholtpade Weststellingwerf Nijeholtwolde Nijeholtwâlde Nijeholtwolde Weststellingwerf Nijelamer Nijlemmer Nijelamer Weststellingwerf Nijemirdum Nijemardum Nijemirdum De Fryske Marren Nijetrijne Nijetrine Nijetrijne Weststellingwerf Nijhuizum Nijhuzum Nijhuizum Súdwest-Fryslân Nijland Nijlân Nijland Súdwest-Fryslân Noardburgum Noardburgum Noordbergum Tytsjerksteradiel Noordwolde Noardwâlde Noordwolde Weststellingwerf Oentsjerk Oentsjerk Oenkerk Tytsjerksteradiel Offingawier Offenwier Offingawier Súdwest-Fryslân Oldeberkoop Aldeberkeap Oldeberkoop Ooststellingwerf Oldeholtpade Aldeholtpea Oldeholtpade Weststellingwerf Oldeholtwolde Aldeholtwâlde Oldeholtwolde Weststellingwerf Oldelamer Aldlemmer Oldelamer Weststellingwerf Oldeouwer Aldeouwer Oldeouwer De Fryske Marren Oldetrijne Aldetrine Oldetrijne Weststellingwerf Olterterp Olterterp Olterterp Opsterland Oosterbierum Easterbierrum Oosterbierum Waadhoeke Oosterend Easterein Oosterend Terschelling Oosternijkerk Easternijtsjerk Oosternijkerk Noardeast-Fryslân Oosterstreek Easterstreek Oosterstreek Weststellingwerf Oosterwolde Easterwâlde Oosterwolde Ooststellingwerf Oosterzee Eastersee Oosterzee De Fryske Marren Oosthem Easthim Oosthem Súdwest-Fryslân Oostmahorn De Skâns Oostmahorn Noardeast-Fryslân Oostrum Eastrum Oostrum Noardeast-Fryslân Oost-Vlieland East-Flylân Oost-Vlieland Vlieland Opeinde De Pein Opeinde Smallingerland Oppenhuizen Toppenhuzen Oppenhuizen Súdwest-Fryslân Oranjewoud Oranjewâld Oranjewoud Heerenveen Oudebildtzijl Aldebiltsyl Oudebildtzijl Waadhoeke Oudega Aldegea Oudega De Fryske Marren Oudega Aldegea Oudega Smallingerland Oudega Aldegea Oudega Súdwest-Fryslân Oudehaske Aldehaske Oudehaske De Fryske Marren Oudehorne Aldhoarne Oudehorne Heerenveen Oudemirdum Aldemardum Oudemirdum De Fryske Marren Oudeschoot Aldskoat Oudeschoot Heerenveen Oudwoude Aldwâld Oudwoude Noardeast-Fryslân Ouwsterhaule Ousterhaule Ouwsterhaule De Fryske Marren Ouwster-Nijega Ousternijegea Ouwster-Nijega De Fryske Marren Paesens Peazens Paesens Noardeast-Fryslân Parrega Parregea Parrega Súdwest-Fryslân Peins Peins Peins Waadhoeke Peperga Pepergea Peperga Weststellingwerf Piaam Piaam Piaam Súdwest-Fryslân Pietersbierum Pitersbierrum Pietersbierum Waadhoeke Pingjum Penjum Pingjum Súdwest-Fryslân Poppenwier Poppenwier Poppingawier Súdwest-Fryslân Raard Raard Raard Noardeast-Fryslân Raerd Raerd Rauwerd Súdwest-Fryslân Ravenswoud Ravenswâld Ravenswoud Ooststellingwerf Readtsjerk Readtsjerk Roodkerk Dantumadiel Reahûs Reahûs Roodhuis Súdwest-Fryslân Reduzum Reduzum Roordahuizum Leeuwarden Reitsum Reitsum Reitsum Noardeast-Fryslân Ried Rie Ried Waadhoeke Rien Rien Rien Súdwest-Fryslân Rijs Riis Rijs De Fryske Marren Rinsumageast Rinsumageast Rinsumageest Dantumadiel Rohel Reahel Rohel De Fryske Marren Rotstergaast Rotstergaast Rotstergaast De Fryske Marren Rotsterhaule Rotsterhaule Rotsterhaule De Fryske Marren Rottevalle De Rottefalle Rottevalle Smallingerland Rottum Rottum Rottum De Fryske Marren Ruigahuizen Rûgehuzen Ruigahuizen De Fryske Marren Ryptsjerk Ryptsjerk Rijperkerk Tytsjerksteradiel Sandfirden Sânfurd Sandfirden Súdwest-Fryslân Schalsum Skalsum Schalsum Waadhoeke Scharnegoutum Skearnegoutum Scharnegoutum Súdwest-Fryslân Scharsterbrug Skarsterbrêge Scharsterbrug De Fryske Marren Scherpenzeel Skerpenseel Scherpenzeel Weststellingwerf Schettens Skettens Schettens Súdwest-Fryslân Schiermonnikoog Skiermûntseach Schiermonnikoog Schiermonnikoog Schraard Skraard Schraard Súdwest-Fryslân Sexbierum Seisbierrum Sexbierum Waadhoeke Sibrandabuorren Sibrandabuorren Sijbrandaburen Súdwest-Fryslân Sibrandahûs Sibrandahûs Sijbrandahuis Dantumadiel Siegerswoude Sigerswâld Siegerswoude Opsterland Sint Nicolaasga Sint-Nyk Sint Nicolaasga De Fryske Marren Sintjohannesga Sint-Jânsgea Sintjohannesga De Fryske Marren Skingen Skingen Schingen Waadhoeke Slappeterp Slappeterp Slappeterp Waadhoeke Slijkenburg Slikenboarch Slijkenburg Weststellingwerf Sloten Sleat Sloten De Fryske Marren Smalle Ee Smelle Ie Smalle Ee Smallingerland Smallebrugge Smelbrêge Smallebrugge Súdwest-Fryslân Snakkerburen Snakkerbuorren Snakkerburen Leeuwarden Sneek Snits Sneek Súdwest-Fryslân Snikzwaag Sniksweach Snikzwaag De Fryske Marren Sondel Sondel Sondel De Fryske Marren Sonnega Sonnegea Sonnega Weststellingwerf Spanga Spangea Spanga Weststellingwerf Spannum Spannum Spannum Waadhoeke St.-Annaparochie Sint-Anne St.-Annaparochie Waadhoeke St.-Jacobiparochie Sint-Jabik St.-Jacobiparochie Waadhoeke Stavoren Starum Stavoren Súdwest-Fryslân Steggerda Steggerda Steggerda Weststellingwerf Stiens Stiens Stiens Leeuwarden Striep Stryp Striep Terschelling Stroobos Strobos Stroobos Achtkarspelen Sumar Sumar Suameer Tytsjerksteradiel Surhuisterveen It Surhústerfean Surhuisterveen Achtkarspelen Surhuizum Surhuzum Surhuizum Achtkarspelen Suwâld Suwâld Suawoude Tytsjerksteradiel Swichum Swichum Swichum Leeuwarden Teerns Tearns Teerns Leeuwarden Ter Idzard Teridzert Ter Idzard Weststellingwerf Terband Terbant Terband Heerenveen Terherne Terherne Terhorne De Fryske Marren Terkaple Terkaple Terkaple De Fryske Marren Ternaard Ternaard Ternaard Noardeast-Fryslân Teroele Teroele Teroele De Fryske Marren Tersoal Tersoal Terzool Súdwest-Fryslân Terwispel Terwispel Terwispel Opsterland Tijnje De Tynje Tijnje Opsterland Tirns Turns Tirns Súdwest-Fryslân Tjalhuizum Tsjalhuzum Tjalhuizum Súdwest-Fryslân Tjalleberd Tsjalbert Tjalleberd Heerenveen Tjerkgaast Tsjerkgaast Tjerkgaast De Fryske Marren Tjerkwerd Tsjerkwert Tjerkwerd Súdwest-Fryslân Triemen De Trieme Triemen Noardeast-Fryslân Twijzel Twizel Twijzel Achtkarspelen Twijzelerheide Twizelerheide Twijzelerheide Achtkarspelen Tytsjerk Tytsjerk Tietjerk Tytsjerksteradiel Tzum Tsjom Tzum Waadhoeke Tzummarum Tsjummearum Tzummarum Waadhoeke Uitwellingerga Twellingea Uitwellingerga Súdwest-Fryslân Ureterp Oerterp Ureterp Opsterland Veenklooster Feankleaster Veenklooster Noardeast-Fryslân Vegelinsoord Vegelinsoard Vegelinsoord De Fryske Marren Vinkega Finkegea Vinkega Weststellingwerf Vrouwenparochie Froubuorren Vrouwenparochie Waadhoeke Waaksens Waaksens Waaxens Súdwest-Fryslân Waaxens Waaksens Waaxens Noardeast-Fryslân Wâlterswâld Wâlterswâld Wouterswoude Dantumadiel Wânswert Wânswert Wanswerd Noardeast-Fryslân Warfstermolen Warfstermûne Warfstermolen Noardeast-Fryslân Warns Warns Warns Súdwest-Fryslân Warstiens Warstiens Warstiens Leeuwarden Warten Warten Wartena Leeuwarden Waskemeer Waskemar Waskemeer Ooststellingwerf Weidum Weidum Weidum Leeuwarden Wergea Wergea Warga Leeuwarden Westergeest Westergeast Westergeest Noardeast-Fryslân Westhem Westhim Westhem Súdwest-Fryslân Westhoek De Westhoek Westhoek Waadhoeke West-Terschelling West-Skylge West-Terschelling Terschelling Wetsens Wetsens Wetsens Noardeast-Fryslân Wier Wier Wier Waadhoeke Wierum Wierum Wierum Noardeast-Fryslân Wijckel Wikel Wijckel De Fryske Marren Wijnaldum Winaam Wijnaldum Harlingen Wijnjewoude Wynjewâld Wijnjewoude Opsterland Winsum Winsum Winsum Waadhoeke Wirdum Wurdum Wirdum Leeuwarden Witmarsum Wytmarsum Witmarsum Súdwest-Fryslân Wiuwert Wiuwert Wieuwerd Súdwest-Fryslân Wjelsryp Wjelsryp Welsrijp Waadhoeke Wolsum Wolsum Wolsum Súdwest-Fryslân Wolvega Wolvegea Wolvega Weststellingwerf Wommels Wommels Wommels Súdwest-Fryslân Wons Wûns Wons Súdwest-Fryslân Workum Warkum Workum Súdwest-Fryslân Woudsend Wâldsein Woudsend Súdwest-Fryslân Wyns Wyns Wijns Tytsjerksteradiel Wytgaard Wytgaard Wijtgaard Leeuwarden Ypecolsga Ypekolsgea Ypecolsga Súdwest-Fryslân Ysbrechtum Ysbrechtum IJsbrechtum Súdwest-Fryslân Zandhuizen Sânhuzen Zandhuizen Weststellingwerf Zurich Surch Zurich Súdwest-Fryslân Zwagerbosch Sweagerbosk Zwagerbosch Noardeast-Fryslân Zweins Sweins Zweins Waadhoeke

Delen: